Skip to Content Skip to Navigation
Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

I Beerenberg legges det betydelig vekt på at holdninger og handlinger skal være forenlig med selskapets ambisjon om å fremstå som et konsern som har samfunnsansvar på agendaen.

Beerenberg tar samfunnsansvar gjennom systematiske tiltak for å sikre en lønnsom og bærekraftig utvikling innen de områder som blir berørt av vår virksomhet. Konsernets kjerneverdier – Inkluderende, Nyskapende og Ansvarlig – er sentralt i dette. Beerenberg har en egen «Corporate Social Responsibility Policy» som omfatter områdene menneskerettigheter, arbeidsliv, miljø, antikorrupsjon og samfunn.

På bakgrunn av virksomhetens art har spesielt områdene helse, miljø og sikkerhet den høyeste løpende prioritet for Beerenberg. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet er forankret i en «nullfilosofi» med basis i at HMS-arbeidet skal være integrert i alle deler av virksomheten.

Beerenberg sitt omdømme skapes og forvaltes gjennom holdninger, adferd og arbeid av selskapets ansatte på alle plan. Virksomheten har som formål å skape verdier for eiere, kunder, ansatte, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig. Måten verdiene skapes og forvaltes på, påvirker
verdien av selskapet. Av den grunn legger Beerenberg stor vekt på at selskapets ansatte arbeider og opptrer i tråd med selskapets grunnverdier og etiske retningslinjer.

Sosialt engasjement

Beerenberg støtter Raftostiftelsens arbeid for å være en offensiv aktør i den globale kampen for å fremme menneskerettigheter og menneskeverd. Dette engasjementet har sin klare forankring i selskapets kjerneverdier.

Selskapet støtter dessuten barne- og ungdomsarbeid innenfor idretten og ved tildeling blir det lagt spesiell vekt på idrettens positive effekt i forhold til flerkulturell integrering.

Back to top