Skip to Content Skip to Navigation

Mer energi, renere produksjon og forsyningssikkerhet

Mer energi, renere produksjon og forsyningssikkerhet

SETTER PREG: - MED FORTSATT RUNDT 200 000 MENNESKER KNYTTET TIL NÆRINGEN SETTER NORSK OLJE- OG GASSVIRKSOMHET SITT PREG PÅ HELE KYSTEN VÅR. BEERENBERG OG ANDRE STORE OG SMÅ SELSKAPER I LEVERANDØRINDUSTRIEN BIDRAR TIL INDUSTRIEVENTYRET, DER VI HAR BYGD OPP KANSKJE DEN MEST KOMPETENTE KLYNGEN NOENSINNE I NORGE, MENER OLJE- OG ENERGIMINISTER TERJE SØVIKNES. FOTO: MAGNUS SKREDE

- Det internasjonale energibyrået (IEA) oppfordrer Norge til fortsatt å lete etter og produsere mer olje og gass, fortalte olje- og energiminister Terje Søviknes under Beerenberg-seminaret - samme dag lyste han ut den 24. konsesjonsrunden.

I følge olje- og energiminister Terje Søviknes er dette den største utlysningen i Barentshavet noen gang. Av 102 blokker som er tilgjengelige for oljeog gasselskapene ligger 9 i Norskehavet og hele 93 i Barentshavet. - Det er i Barentshavet vi har de store ressursreservene. Vi må stille areal til disposisjon som kan lede til leteaktivitet, funn, utbygging, arbeidsplasser og til slutt verdiskapning for å sikre velferden vår, forteller Søviknes. Det har kommet mange kritiske røster etter utlysningen, men Søviknes mener man må forstå at arktiske strøk i Norge er annerledes enn andre arktiske strøk siden vi har Golfstrømmen. - Forholdene i Barentshavet er veldig sammenlignbare med de vi har i Nordsjøen.
.
FORSYNINGSSIKKERHETEN ER VIKTIG
Olje- og energiministeren påpeker videre at det er fullt mulig å drive fram petroleumsnæringen i en tid med stort fokus på et skifte fra fossile energikilder til fornybare. Det er mulig å ha to tanker i hodet samtidig. - Det internasjonale energibyrået la nylig ut sin Norges-rapport, der de faktisk oppfordrer oss til å lete og produsere mer. Av tre grunner. For det første, verden trenger mer energi. For det andre, Norges produksjon har lavere gjennomsnittlig CO2-utslipp enn det man har i produksjonen i andre oljeprovinser. Mer produksjon i Norge bidrar altså til mindre klimagassutslipp globalt. Og den tredje grunnen, som kanskje er det aller viktigste, er forsyningssikkerhet. Hvis ikke vi og andre i Vesten produserer olje og gass, vil vi gjøre oss enda mer avhengig av produksjon i Midtøsten - en region preget av ustabilitet, forteller Terje Søviknes og er tydelig på budskapet om at verden faktisk trenger olje og gass.

SVART-HVITT DEBATT
- I Norge har vi fått en debatt som er veldig svarthvitt. Enten er du for olje og gass, og da er du for øyeblikket svart og litt skurk, eller så er du en hvit ridder som skal redde kloden og klimaet. Sannheten er at vi må gjøre litt av begge deler. Det er ingen motsetning mellom å ivareta oljeog gassbransjen, sikre arbeidsplasser og bygge videre på den kompetansebasen som er utviklet i løpet av 50 år, og samtidig ta hensyn til de klimautfordringene verden står ovenfor. - Det internasjonale energibyrået la nylig frem en rapport, sammen med fornybarorganisasjonen Irena (International Renewable Energy Agency), som skisserer hvordan verdens energimiks vil se ut i 2040 hvis vi skal nå målene i Paris-avtalen. I deres scenario sier de tydelig at vi må investere mye i fornybar. Samtidig må det også investeres veldig mye i olje og gass, fordi vi i 2040 skal ha 40 % olje og gass i verdens energimiks. Det er et stort kakestykke, siden vi blir flere på denne kloden. Energi er noe av det viktigste vi trenger for å utvikle velferdssamfunnet slik at flere løftes ut av fattigdom.
.
PARIS-AVTALEN
- Det er altså fullt mulig å nå Paris-målene samtidig som vi har en betydelig olje- og gassproduksjon. IEA antar at det skal produseres ca. 70 millioner fat om dagen i 2040, mens vi i dag produserer og forbruker i overkant av 90 millioner fat. Det er en nedgang, men det betyr likevel at en del felt som går ut av produksjon må erstattes med nye funn og ny produksjon. - Vi har mer enn halvparten av ressursene våre igjen, og det er fullt mulig å utvikle og ta opp store deler av dette til en verden som faktisk trenger mer energi, sier Terje Søviknes og peker på at det er store muligheter i fremtiden. - Bransjens arbeid med kostnadsfokus, standardisering, digitalisering, automasjon og robotisering de siste årene, gjør at vi er i full gang med å ta ut det fulle potensialet. Dette styrker konkurransekraften til norsk sokkel og norsk leverandørindustri, avslutter olje- og energiminister Terje Søviknes.

Back to top