Skip to Content Skip to Navigation

Management Letter september 2017

Management Letter september 2017

IEA (International Energy Agency) har nylig publisert sin månedlige oljemarkedsrapport for september. Oppdaterte tall for verdens oljeetterspørsel viser en vekst på 2,3 millioner fat per dag siste tolv måneder. For inneværende kalenderår prognostiserer IEA en samlet etterspørselsvekst på 1,6 millioner fat per dag, fulgt av en vekst på nye 1,4 millioner fat neste år.

IEAs forward-vurderinger innebærer at verdens oljeetterspørsel kan bryte den symbolske «100-millioner-fat-per-dag»-grensen innen utgangen av 2018. Etter vår oppfatning har etterspørselsveksten, i samspill med dollarsvekkelsene i 2017 og fallende investeringer i den konvensjonelle delen av oljeindustrien, bidratt til å løfte oljeprisen videre opp fra det «gulvet» som ble etablert i følge med OPECs kuttavtale (introdusert i november ’16). Vi observerer herunder at prisnivået har passert $55 (Brent) i september. Selv om oljeprisnivået har steget krapt så langt i ‘17, tror vi at prisvolatiliteten vil fortsette, og nye nedturer vil komme. Dette er tross alt et råvaremarked.
Med OPEC’s overskuddskapasitet og den fleksible, ukonvensjonelle kapasiteten i USA tatt i betraktning, tror vi imidlertid at svingningene blir mindre markante i fremtiden enn hva historikken rundt oljeprisbevegelser kunne tilsi. Og som redegjort for i tidligere ML-publikasjoner fra Beerenberg i år, tilrettelegger etter våre vurderinger de fundamentale forholdene samlet sett for at oljeprisen kan forventes moderat opp fra dagens nivå på mellomlang sikt. Den prognostiserte etterspørselsveksten vil derfor ventelig gi økt investeringsintensivitet (CAPEX) også innen konvensjonell oljeutvinning. Beerenbergs forventninger om en relativt attraktiv markedsutvikling for oljenæringen, i perioden frem mot 2025, har således ikke endret seg i siste periode. Snarere ser vi nå forsterkende elementer som understøtter våre analyser.

Operasjonelt er det også grunn til å forvente økt OPEX (driftsrelatert) aktivitet både på norsk sokkel og på norske midt/nedstrøms-anlegg fra ’18 og utover. Det er ikke lenger omstridt å hevde at reserven av utestående vedlikeholdsaktiviteter, i parken av produserende installasjoner og landanlegg, har vokst betydelig de siste par årene. At flere operatører, med sterkt bedret kontantstrøm som resultat av kostnadskutt og oljeprisløft, vil allokere ressurser til å redusere etterslepet, må kunne sies å være en forventningsrettet vurdering i dag.

Det fremtidige og voksende aktivitetsnivået i oljenæringen vil, i et Industri 4.0 perspektiv, uansett stille helt nye krav til alle aktører som har til hensikt å vinne markedsandeler. Teknologiutviklingen vil flytte mer av utbygningene under havoverflaten. Det som forblir over havoverflaten, vil i voksende grad bli industrialisert, og dermed helt eller delvis ubemannet. Beerenberg forbereder i et slikt perspektiv løsninger som vil optimalisere et anleggs levetid, supplert med overvåkingsteknologi som samtidig sikrer sømløs oppetid. Løsningene har i tillegg som ambisjon å marginalisere behovet for stedlig vedlikeholdsutførelse. Vi er overbevist om at alle faktorer som bidrar til økt driftsregularitet samt reduserte feltkostnader i den etterkommende driftsfasen, i tiltakende grad, blir etterspurt ved fremtidige utbygginger (CAPEX) fra operatørselskapene.

På anlegg i drift (OPEX) vil kostnadseffektiviseringene, blant annet representert gjennom fokus på redusert behov for bemanning på anlegget, i enda større grad bidra til at oppdrag glir over i kampanjepregede operasjoner fremover. I Beerenberg er flere tiltak iverksatt for å øke produktiviteten, og derigjennom redusere behovet for bemanning offshore over flere år. På stillas eksempelvis, er produktiviteten i gjennomsnitt økt med 40% på 18 måneder på konsernnivå. Isolering og overflate er ikke langt unna liknende forbedringer hos oss. Og slike utviklingstrekk er vinn-vinn på ekte. Våre oppdragsgivere kapitaliserer på økt ISO-produktivitet via redusert bemanning og tilhørende fall i feltkostnader, Beerenberg som selskap kapitaliserer på økt produktivitet, ettersom kompensasjonsformatet ofte er effektivitetsdrevet. Våre medarbeidere, som ikke er den viktigste ressursen, men den eneste ressursen i Beerenberg, kapitaliserer på økt produktivitet ved større jobbtrygghet og høyere forutsigbarhet for seg og sine.

Beerenberg jobber ved siden av kontinuerlige forbedringsprosesser som nevnt over, også med mer radikal videreutvikling av kunnskap og teknologi, for å ivareta våre kunders interesser. Digitalisering, standardisering og industrialisering av flere aspekter ved ISO leveransen, for å øke totalverdien, er stikkord i så måte. Disse innovasjonsprosessene er både ressurskrevende, investeringstunge og tidkrevende, men framfor alt realiserbare. I Beerenberg har vi ambisjoner, finansiell tyngde og humankapital nok til å se muligheter som langt overgår truslene i et slikt fremtidig industriperspektiv. Resten av formelen for suksess handler i vår verden om mye kreativitet og enda mer hardt arbeid. Det er egenskaper som Beerenberg besitter i rikelig monn.

Morten Walde
Konsernsjef

Relaterte artikler

Back to top