Skip to Content Skip to Navigation

Management Letter oktober 2017

Management Letter oktober 2017

Olje- og gassnæringen uttrykker dynamikken i de modne råvaremarkedene på et representativt vis. Den s-kurven som olje- og gassmarkedet beveger seg i er herunder overtydelig, og det er komplisert å forutse hvor i den sykliske utviklingen markedet befinner seg. Men prisdannelsen foregår alltid i krysset mellom tilbud og etterspørsel.

Næringen speiler altså typiske trekk man gjenkjenner i ethvert råvaremarked. Som hovedregel for simulering av prisutvikling i det korte perspektiv, kan det forenklet sett tas utgangspunkt i at lagertrekk på en million fat oljeekvivalenter pusher prisen opp med om lag fire prosent. En lageroppbygning på en million fat gjør det motsatte. Prisdannelsen foregår følgelig i krysningen mellom tilbud- og etterspørsel. Den kompliserte vurderingen av denne prisdannelsen, handler i første rekke om presise analyser av hvordan tilbud og etterspørsel vil utvikle seg over tid. Det avhenger av sammensatte problemstillinger som geopolitikk, GDP-vekst, dollarkursbevegelser, teknologiutvikling, fremvekst av alternative energiformer og what not. Mange analytikere anslår i denne nærmest uendelige kompleksiteten, at etterspørselen etter olje kan vokse forbi den magiske «100-milloner-fat-om-dagen»-grensen allerede i løpet av 2018. Videre at «Peak Oil Demand» inntreffer rundt 2035, eller seinere. Andre i det offentlige ordskiftet er advokater for det motsatte. Altså en sterk nedbygging av etterspørsel etter oljeekvivalenter allerede de neste 6-8 årene. Dette drevet frem av et paradigmeskifte innen utvikling av fornybare energikilder, innen lagring og tilgang til slik energi, samt kommersialisering av, og ikke minst global politisk evne til, å bygge infrastruktur som understøtter et skifte fra fossil- til fornybar energi. 

I Beerenberg analyserer og vurderer vi fortløpende denne kompleksiteten, som naturlig følger av å være en aktør i olje- og gassnæringen. Det er i et slikt perspektiv instrumentalt å unngå fartsblindhet når markedet svinger opp. Like avgjørende er det å holde fast ved de langsiktige linjene når motkonjunkturen melder seg. I tillegg er det viktig å se utover den tradisjonelle olje- og gassnæringen i et langsiktig perspektiv. Det som for Beerenberg begynte med sandblåsing av småbåter langs vestlandskysten i 1977, er blitt et internasjonalt teknologi- og kompetansedrevet oljeserviceselskap i 2017. De industrielle utviklingstrekkene i kommende førtiårsperiode fram mot 2057, er det minst like vanskelig å være konkluderende på, som i de foregående førti. Det gjelder herunder å være fleksibel, pragmatisk og tilpasningsdyktig, både på kort og lengre sikt, for å sikre en markedsrettet utvikling av selskapet.

Det vi i Beerenberg imidlertid er sikre på, er at en rettet satsing på teknologi- og kompetansedrevne leveranser, som bidrar til kvalitet og kostnadseffektivitet for våre eksisterende og potensielle kunder, alltid vil drive selskapets konkurransekraft i nordlig retning. Dette mantraet er i tillegg til hardt arbeid, vår stabilisator og kontinuitetsdriver i en omskiftelig verden. 

Morten Walde
Konsernsjef

Relaterte artikler

Back to top