Skip to Content Skip to Navigation

Management Letter oktober 2016

Management Letter oktober 2016

Marked

Høyt profilerte analytikere venter at det pågående fallet i olje- og gassorienterte aktiviteter flater ut i 2018. Derfra vil oppstrøms-investeringene vokse frem mot 2025. Logikken i tesen er at det lave investeringsnivået, drevet av lave oljepriser, vil trekke tilbudssiden ned og følgelig oljeprisen opp, over tid. Vi forventer herunder at det fremvoksende etterslepet av investeringer vil anspore nye prosjektsanksjoneringer, og en oppadgående investeringssyklus fra 2018.

OPEX drevet virksomhet, som av natur er noe tidligere i syklusen, forventes i samsvar med oljeprisutviklingen å returnere til svak vekst i løpet av 2017.

Aktivitetsnivå

Innen Greenfield topper aktivitetsnivået til Beerenberg seg i disse dager, ettersom Nyhamna prosjektet nå går inn i den travle ferdigstillelsesfasen. I tillegg er alle modulene til Gina Krog på plass i Nordsjøen, og tung-løftene offshore er gjennomført med suksess. Beerenberg øker således sin bemanning offshore, for å fullføre de ISO orienterte delene av offshore hook-up’en innenfor planlagte sluttdato. Men uavhengig av disse høyaktivitetsdriverne, vil det generelle fallet i investeringer på norsk sokkel de siste par årene på norsk sokkel også påvirke Beerenbergs samlede aktiviteter i tiden fremover. På den annen side, Benarx bygger jevnt og trutt ut sin ordrebok. Spesielt har utviklingen i Asia vært lovende i det siste. Bildet for 2017 og utover er herunder betydelig mer forutsigbart enn bare kort tid tilbake. Vedlikeholdsaktivitetene (V&M) i de langsiktige rammeavtalene er derimot fortsatt lave relativt sett. Vi mener at gulvet er i ferd med å nås hva gjelder forsvarlige OPEX kutt hos operatørselskapene, og at gjeninnhentingen av et voksende vedlikeholdsetterslep vil materialisere seg i form av noe økt vedlikeholdsarbeid årene som kommer.

HMS/K, produktivitet og forutsigbarhet

Råvaremarkedene har og vil alltid være syklisk. Det er i denne sammenheng viktig å unngå fartsblindhet i oppgangstider. Tilsvarende er det viktig å forebygge panikk i strammere markeder.

Noen aktører valgte å bruke prismekanismen svært aktivt under finanskrisen. Mange av dem har opplevde betydelige kommersielle og tilhører operasjonelle utfordringer i hele den etterfølgende perioden. Tilsvarende trekk synes å utspille seg i dagens marked. Jeg tror det er konsensus om at prisdumping som fenomen er hensiktsløst for alle, inkludert operatørselskapene. Dette er et faktum som er godt dokumentert av den eksplosive kostnadsveksten oljeindustrien har opplevd i et vekslende marked de siste tiårene. Billedlig beskrevet er det slik at dietter med kortsiktige målsetninger, ofte ender med ekstrem fedme på sikt.

Back to top