Skip to Content Skip to Navigation

Management Letter november 2015

Management Letter november 2015

Marked

Aktivitetsnivået i internasjonal olje- og gassindustri vil fortsette ned i 2016. Norsk sokkel er intet unntak. Fra innsiden av denne industrien opplever vi stadig at oljeselskapenes beslutninger rundt nybyggsinvesteringer utsettes, at potensiell modifikasjonsinvesteringer termineres og at løpende driftskostnader reduseres. 

Denne aktivitetsutviklingen vil fortsette å bremse veksten i norsk økonomi, og åpenbart redusere sysselsettingsnivået både i oljeindustrien og tilstøtende næringer i året som kommer. På den annen side er en reduksjon i dagens aktivitetsnivå den beste medisinen mot lave oljepriser i et mer langsiktig perspektiv. Konkurransekraften i eksportrettet industri er som en konsekvens av aktivitetsdroppet også i bedring. Valutakursutviklingen har gitt umiddelbar effekt. Lønns- og kostnadsutviklingen i Norge vil i tillegg anta en profil som er mer i takt med omverdenen i årene som kommer. Ettersom en betydelig andel av verdiskapningen i norsk oljeserviceindustri er eksportrettet er slike nyheter gode nyheter, også for olje- og gassnæringen.
  

Aktivitetsnivå

For Beerenberg er selskapsutviklingen fremdeles sammensatt. De samlede V&M-aktivitetene, både on- og offshore, har droppet betydelig. Modifikasjonsaktivitetene har i denne sammenhengen i prinsippet kollapset, mens vedlikeholdet er vesentlig mer stabilt. Statoil sin nylige tildeling av vedlikeholdet på Mongstad de neste ti årene avhjelper situasjonen, men Beerenberg har fremdeles betydelig V&M-kapasitet å tilby i markedet.

På nybyggssiden er det skapt en hyggelig vekst over flere år i Beerenberg. Tildelingen av oppkoblingsarbeidene på Gina Krog gjør ordrereservene innen denne forretningsstrømmen robust også for det kommende året. På lengre sikt er potensielle modifikasjoner i Norge, i kombinasjon med nybyggsaktiviteter i andre deler av verden et interessant vekstområde.

HMS/K, Produktivitet og Forutsigbarhet

En stadig voksende andel av Beerenbergs samlede aktiviteter er kompensert på mengde- eller fastprisformater. Det er en utvikling som stimulerer til økt produktivitet, og redusert omliggende byråkrati både for oppdragsgiver og kontraktør. Forutsetningen for gode kommersielle avtaler mellom kontraktspartnere i et slikt oppsett er at risikooppdraget for kontraktøren er godt definert, og at den tilhørende risikopremien prises på et adekvat vis mellom kontraktspartnerne.

Den øvrige kvaliteten i totalleveransene til et selskap som Beerenberg, eksempelvis innen HMS/K og planetterlevelse, er direkte funksjoner av produktiviteten som oppnås i den spisse enden. Dette ettersom høy produktivitet alltid fordrer god forutsigbarhet, høy kompetanse, kloke teknologivalg og ikke minst robuste HMS/K-prosesser i front.

Back to top