Skip to Content Skip to Navigation

Management Letter Oktober 2015

Management Letter Oktober 2015

Marked

Etterspørselen etter olje fortsetter å akselerere. Lavere pris og lysere økonomiske utsikter gir effekt – særlig i etterspørselen fra USA, Europa og Japan. Samtidig overrasker etterspørselen fra Kina, hvor spesielt transportsektoren utmerker seg med betydelig vekst. Den lave oljeprisen gjør samtidig at oljeselskapene i den konvensjonelle delen av industrien samlet kutter investeringene med tjue prosent i 2015. Investeringene i ukonvensjonell utvinning i USA ventes å droppe med førti prosent i samme perioden.

Nøkkelen til den prisveksten som vil komme ligger i OPEC’s hender. Om Saudi-Arabia hadde nedjustert dagens produksjon til 2014 nivå, hvilket ville tatt 1 million fat ut av tilbudssiden, hadde markedet for alle praktiske formål vært balansert. Saudi-Arabia har imidlertid dype lommer, og kan holde priskrigen gående en god stund. Samtidig er landets valutareserver kraftig slanket. Det er således sannsynlig at Saudi- Arabia rebalanserer markedet innen tolv til tjuefire måneder.

Aktivitetsnivå

Beerenberg har i tråd med markedsutviklingen opplevd et betydelig dropp i V&M-rettede aktiviteter på norsk sokkel det siste året. Det har medført et behov for å tilpasse selskapets totalkapasitet innen dette forretningsområdet til den nye etterspørselen i markedet. Vekst innen andre forretningsområder, som salg av produkt- og ingeniørdrevne løsninger i inn- og utland, har i den samme perioden tiltatt. Dette har for Beerenberg langt på vei utjevnet droppet i etterspørselen etter ISO-tjenester på norsk sokkel.

I et noe lengre perspektiv er det grunn til å anta at etterspørselen etter tjenester relatert til vedlikehold, modifikasjoner og operasjonell støtte på norsk sokkel vil ta seg opp igjen. Dette som en funksjon av økt gjennomsnittlig levealder på dagens samling av produserende installasjoner, og som en konsekvens av at en rekke nye installasjoner vil bli satt i produksjon de neste fem årene. Aktivitetstilpasningene Beerenberg prosesserer ivaretar en slik fremtidsvurdering.

HMS/K, produktivitet og forutsigbarhet

Beerenbergs grunnfilosofi har over generasjoner vært tuftet på at god produktivitet, høy forutsigbarhet og robust HMS/K ikke på noen måte har motvirkende elementer i seg. Snarere er det faktorer som er gjensidig avhengig av hverandre.
En selskapsfilosofi som fremmer produktivitet gir herunder grobunn for utvikling av industrielt rettet høykompetanse, kommersielt rettet teknologiutvikling, nøyaktig planlegging og en automatisert produksjon. I tillegg gir de samme insitamentene et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer innen HMSK, et område som også uomtvistelig gror best i et miljø hvor høykompetanse, teknologiutvikling og forutsigbarhet fremdyrkes.

Back to top