Skip to Content Skip to Navigation

Management Letter Mars 2016

Management Letter Mars 2016

Marked

Oljeprisen (USD BOE) har fått noe oppdrift, og beveger seg i skrivende stund rundt 40-tallet. Det var herunder vanskelig å få øye på fundamentale årsaker til det raske prisfallet fra 50 og ned under 30 dollar. En videre vekst i oljeprisen synes også, av flere sammenfallende grunner, mest sannsynlig i dagens marked.
Det er herunder et faktum at etterspørselen er vedvarende høy. For året forventes det en vekst på 1,5 millioner fat. På tilbudssiden har investeringsnivået, i både konvensjonell og ukonvensjonell oljeutvinning, falt dramatisk de siste to årene. I tillegg har det spredd seg usikkerhet om hvor dynamisk den ukonvensjonelle produksjonen egentlig er. Produksjons- og transportkapasiteten i USA, som har blitt bygget kraftig ned i det siste, vil trenge tid til å reetableres. Samtidig vil innhenting av ny venture-kapital, med prisvolatiliteten investorene nå har opplevd, være mer komplisert. Samlet sett, og til tross for utvinningsveksten i Iran, forventer vi fortsatt stigende oljepriser i kommende perioder.

Aktivitetsnivå

Det samlede investerings- og driftsnivået på norsk sokkel trender videre ned. Det industrielle aktivitetsnivået i denne næringen vil i et slikt perspektiv fortsette å droppe på noe sikt. Det samme vil sysselsettingen. 

Den store debatten i det offentlige ordskiftet handler om å endre permitteringsreglene for å motvirke en langsiktig reduksjon i sysselsettingen i denne næringen. Det synes å være en svært lettvint løsning på en helt fundamental problemstilling. Enkle løsninger er sjeldent langvarige. De endringene som nå utspiller seg i denne næringen kan i svært liten grad kan løses via vedtak. Det viktigste er at man ikke legger begrensninger og hindringer i veien for nødvendig endringer og tilpasning av markedsstyrt karakter, og heller ikke lager strukturer og ordninger som på sikt er lite bærekraftige. Endring og fleksibilitet i denne næringen, og ikke minst i arbeidsmarkedet som helhet, er i seg selv helt avgjørende for konkurransekraften fremover. Diskusjoner om å endre permitteringsreglene er i et slikt perspektiv et blindspor.  

HMS/K, produktivitet og forutsigbarhet

Veloverveide endringsprosesser som gir langsiktig effekt, i et marked som skal prosessere oljeekvivalenter i mange generasjoner fremover, er medisinen bransjen trenger for å sikre en bærekraftig utvikling. Beerenberg har i et slikt perspektiv tre fundamentale spilleregler som ligger til grunn for selskapets strategiske valg i årene som kommer. Regel nummer én er at totalverdien av selskapets leveranser alltid skal oppleves som høyere enn prisen. Regel nummer to er at inntektene selskapet genererer alltid skal være høyere enn kostnadene. Regel nummer tre er at det ikke er flere regler.

Back to top