Skip to Content Skip to Navigation

Management Letter Juni 2015

Management Letter Juni 2015

Marked

Omlag 21k arbeidsplasser er rasjonalisert vekk det siste året i norsk olje- og gassindustri, og det er lite som tyder på at omstillingsaktivitetene er ferdigstilte med dette. Selv om sysselsettings-nivået i Norge tilsier at den overveiende majoriteten av disse fristilte ressursene har gått rett i ny jobb, oppleves nok den nye virkeligheten som usikker for mange enkeltindivider. Ordskiftet i den offentlige debatten hva gjelder utviklingen i norsk olje og gass, heller til tross for denne usikkerheten i retning av en unødvendig krisemaksimering. Det totale aktivitetsnivået økte med mer enn 60 % i perioden fra 2010 til 2013. Og det er fremdeles et faktum at aktivitets- og investeringsnivået i inneværende år sannsynligvis vil ende som det tredje høyeste noensinne, selv med et dropp på 15%. 

Næringen består herunder av aktører som opererer i forskjellige deler av verdikjeden, og konjunktur-svingningene treffer svært ulikt. Seismikk, brønn/boring og andre IOR (increased oil recovery) orienterte aktiviteter er, og har alltid vært, konjunktursensitive markedssegmenter pr definisjon. Det er i et slikt bilde interessant å observere at norske MMO-, verfts- og riggoperatører, i sterk konkurranse med resten av verden, nå høster betydelige frukter av milliardene som tildeles i forbindelse med utviklingen av for eksempel Johan Sverdrup. Selv om valutakurser og andre eksterne drivere selvsagt bidrar, er det tydelig at omstillingen som norsk olje- og gassindustri er inne i har skjerpet konkurransekraften. Det er ikke lenge siden majoriteten av slike oppdrag endte på utenlandske hender.

Aktivitetsnivå

Med utgangspunkt i markedsutviklingen har Beerenbergs oppfatning lenge vært at strømningene industrien har opplevd i kjølvannet av oljepriskollapsen, bare vil forsterke seg i inneværende- og neste år. Imidlertid er det fremdeles grunn til å anta at aktivitetsnivået i Norge samlet sett vil øke fra ‘17 og utover. Johan Sverdrup og en rekke andre sanksjonerte utbygninger vil i et 5-års perspektiv udiskutabelt påvirke CAPEX aktivitetene i nordlig retning. Nye installasjoner som blir satt i produksjon offshore fra siste halvår ’16 og utover, vil også påvirke også OPEX aktivitetene i en attraktiv retning. 

I Beerenberg er det etter første halvår relativt høy grad av visibilitet i aktivitetsutviklingen. Markedet har beveget seg i takt med de grunnleggende forutsetningene vi la til grunn ved inngangen til året, og det er på nåværende tidspunkt lite som tyder på at retningen til selskapet blir slått fundamentalt ut av kurs.  

HMS/K, Produktivitet og Forutsigbarhet

Beerenberg sin grunnleggende forretningside er ukomplisert. Selskapets misjon er å tilby markedet tjenester hvor totalverdien på leveransene overstiger prisen for våre oppdragsgivere. I tillegg er det som for alle kommersielle foretak, en forutsetning at Beerenbergs samlede inntekter overstiger kostnadene til enhver tid. 

Strategisk prosesserer selskapet kontinuerlig forbedringsaktiviteter innen HMS/K, produktivitet og leveranseforutsigbarhet for å understøtte forretningsstrategien som beskrevet over. Dette skal i tillegg til å øke selskapets teknologiinnhold, kompetansenivå og proaktivitet i forholdet til våre oppdragsgivere, også stimulere selskapets medarbeidere til å strekke sine ambisjoner ut over komfortsonen. Begge deler er en forutsetning for å ta Beerenberg til neste nivå. 

Morten Walde
Konsernsjef 

Back to top