Skip to Content Skip to Navigation

Management Letter August 2016

Management Letter August 2016

Marked

Oljeprisene har, etter et tilbakefall til lave 40-nivåer gjennom sommeren, igjen bevegd seg over 50-grensen. Dette er direkte påvirket av at dagens produksjonsnivå speiler etterspørselen. Så til tross for høye lagertall og derigjennom en solid tilbudsside, er det grunn til å forvente økende oljepriser fremover. Prognosene er ytterligere fundamentert i en økende prognostisert etterspørsel, fallende investeringer innen E&P og det faktum at geopolitiske forhold i flere oljeproduserende land skaper usikkerhet rundt det fremtidige produksjonsnivået. Med mindre vi ser tegn til at ukonvensjonelle aktører i USA er i ferd med å trappe opp produksjonen vesentlig, og gitt at verdensøkonomien ikke sjokkes, er det høy sannsynlighet for at oljeprisen skal videre opp.

Aktivitetsnivå

Det samlede aktivitetsnivået til Beerenberg har, markedet tatt i betraktning, utviklet seg positivt i inneværende år. Imidlertid vil bortfallet av hovedvedlikeholdsavtalen på Greater Ekofisk påvirke dette bildet i noe grad i 2017. Visibiliteten til selskapet er, med samlede ordrereserver på mer 12 milliarder kroner tatt i betraktning, like fullt oversiktlig slik selskapet vurderer situasjonen. Beerenberg registrerer at kombinasjonen av overkapasitet og kortsiktighet hos betydelige ISO-aktører fortsetter å holde det samlede pris- og resultatnivået i bransjen på et lite levedyktig nivå. Dette har vært hovedregelen siden finanskrisen. Aggressiv bruk av prismekanismen for å vinne oppdrag er således ikke en ukjent strategi. Antallet selskaper som historisk har vunnet langsiktig kundetilfredshet, økt leveransekvalitet og en forsvarlig kommersiell avkastning ved anvendelse av slik strategi er et betydelig sjeldnere fenomen. En konsolidering av bransjen vil som markedet og bransjen nå har utviklet seg, etter vår vurdering være en naturlig konsekvens noe frem i tid.   

HMS/K, produktivitet og forutsigbarhet

Beerenberg har kontinuerlig forbedret sine HMS-statistikker over lengre tid. Herunder måles det både på proaktive- og reaktive utviklingstrekk. Samtidig har produktiviteten forbedret seg markant. Det er i en slik sammenheng, og på tvers av hele selskapet slik jeg oppfatter det, konsensus om at effektivisering og høy produktivitet ikke står til hinder for bedret HMS/K-utførelse. Snarere er en robust HMS/K-utførelse, god produktivitet og høy forutsigbarhet, parametere som er gjensidig avhengig av hverandre.

Back to top