Skip to Content Skip to Navigation

Kvalitet og kunde-tilfredshet

Kvalitet og kunde-tilfredshet

Kostnadseffektivitet er viktig. Men vi kan ikke leve av å kutte kostnader alene. I Beerenberg stiller vi oss følgende spørsmål: Hva er det som skal til for at markedet prefererer aktører som Beerenberg også i fremtiden? 

Vi skal ikke «over-engineere» er det nye slagordet i bransjen. Og i kjølvannet av dette har stadig flere hevet stemmen for at bransjen i fremtiden skal nøye seg med å levere «godt nok».  Det kan således virke som om mange assosierer kostnadseffektivisering med tilpasset, eller endatil redusert kvalitet. I Beerenberg er vi enig i at det har vært et overeksponert fokus på detaljer, prosedyrer og spesifikasjoner i olje- og gassindustrien. I tillegg har byråkratiet vært overdimensjonert, hvilket har bidratt til unødig lange beslutningsprosesser og kostnadspådrag. Å forveksle slike utviklingstrekk med kvalitetsbegrepet er vi imidlertid ikke med på.

Siden 2008 har Beerenberg hatt tre bærende satsningsområder; Vi har søkt å være ledende på HMSK, Produktivitet og Forutsigbarhet i alle deler av selskapets leveranser. I samme tids-periode har Beerenberg hatt tre fundamentale spilleregler som er hugget i sten; Regel nummer én er at totalverdien av selskapets leveranser alltid oppleves som høyere enn prisen for våre kunder. Regel nummer to sier at inntektene selskapet genererer alltid skal være høyere enn kostnadene. Regel nummer tre er at det ikke er flere regler!

Resultatet har vært jevnt økte oppdragsmengder, forbedret kundetilfredshet og økt inntjening. Og logikken er ganske så ukomplisert. Gjennom god planlegging skaper vi oss forutsigbare rammer, som reduserer gjennomføringsrisiko. Det er grunnpilaren som tilrettelegger for god HMS. Med den plattformen på plass kan det operative leddet i større grad konsentrere seg om den tekniske og operative utførelsen av arbeidet. Det gir høyere fokus på kvalitet og produktivitet.

Å opprettholde et høyt fokus på kvalitet har aldri vært viktigere enn i dag. Å levere kvalitet er alltid riktig, både i gode og mindre gode tider. I tillegg er kvalitet kostnadseffektiviserende. Gode HMS-tall, høy planetterlevelse, fagarbeidere som gjør jobben rett første gangen og systemer som bidrar til høy regularitet og gir lang levetid vil aldri gå av moten. For hva i er egentlig «godt nok» i forhold til HMS, anleggsintegritet og produksjonsregularitet? Kun det beste er etter vår oppfatning godt nok!

Norsk sokkel har vært et laboratorium for hele den internasjonale olje- og gassindustrien. Seismikk- og Subsea teknologi, myndighetskrav til sikkerhet og anleggsintegritet, ja på en rekke områder har norsk oljenæring vært pionérer. Og norsk oljeserviceindustri eksporterer snart femti prosent av den totale verdiskapningen. Det er neppe noen som tenker at slike bevegelser er skapt etter «godt nok» teorien. Evnen til å tenke nytt, være modig og søke kvalitet i alle ledd er grunnmuren i det norske oljeeventyret. Vi har alle et ansvar for at disse karakteristikkene ikke forsvinner i jaget etter kortsiktige kostnads-reduksjoner. Et særskilt ansvar påhviler herunder myndighetene i form av krav og forordninger, og operatørselskaper i form av filosofi og verdigrunnlag. 

I Beerenberg er det konsensus om at vi kontinuerlig skal kostnadseffektivisere driften av selskapet. Parallelt er vi ening om at kvaliteten i selskapets leveranser kontinuerlig skal forbedres. Og vi er enig om at det ikke finnes motstridene elementer i slike ambisjoner. Snarere tvert om er det et avhengighetsforhold mellom dem. Og i begge tilfeller er bare det beste godt nok. 

Beerenbergere om kvalitet

Dag Saatvedt, leder for samhandlingssenteret i Stavanger

Det handler om å få en innretning til å leve lengst mulig - til rett pris. Kapabilitet, som inneholder fire dimensjoner; medarbeidere, metode- og prosessutvikling, utstyr og materiell, er et samlebegrep for hvordan vi driver vedlikehold. Kvalitet for meg er å tenke alle disse dimensjonene.

Trond Kvalheim, produksjonsleder Mongstad

Det å ha en kultur der alle kan være seg selv, er viktig for å skape godt samhold. Og det er viktig 
å kunne tøyse litt. Det bidrar til motiverte med-arbeidere. For å levere resultater må våre folk være på hugget hele tiden. De må ønske å se resultater. Heldigvis har vi slike medarbeidere.

Dina Gilje-Fonnes, HR-medarbeider

En god prosess er å ivareta alle sammen. Unngå at det du gjør bidrar til unødig støy. Der er viktig å unngå usikkerhet underveis. Sikre likebehandling. Og at alt det som skal belyses er kommet frem. Når de involverte i prosessen gir tilbakemelding om at den er håndtert godt, da vet du at du har gjort en god jobb.

Rod Villegas, stillasarbeider og vara hovedverneombud

Jeg er en ja-person, som sier ja til det meste og som liker arbeidsplassen min. Det gjør at man orker å ta på seg ansvar og leverer godt arbeid. Jeg mener en av de viktigste nøklene til kvalitet er trivsel, som skapes gjennom lagånd. Og fremdrift og trivsel går hånd i hånd.

Rikke Bentzon, prosjektleder Drift Sør/Statfjord

Det er viktig er å ha rett fokus. Vi i ledelsen på land er her for å gjøre hverdagen til våre opera-tører og formenn lettere. Vårt formål er å innføre prosesser og strukturer som legger til rette for at de kan produsere mer effektivt og med bedre kvalitet. Dette betinger at vi på land forstår hverdagen på plattformen, og at det er et tillitsfullt samarbeid. 

Back to top