Skip to Content Skip to Navigation

Miljø, samfunn og styring (ESG)

Bærekraft er en av hjørnesteinene i Beerenbergs strategi. Vi mener at kompetansen vår fra olje- og gassindustrien er selve nøkkelen til bærekraftig utvikling og jobber systematisk for å redusere vår påvirkning i miljøet vi opererer i. Samfunnet beveger seg raskere mot mer bærekraftige løsninger, og vi har som mål å være en partner på denne reisen. Gjennom vårt fokus på å finne bærekraftige løsninger, vil vi fortsette å forbedre sikkerheten, drive eksepsjonelt godt, implementere kostnadsforbedringer og strategiske vekstinitiativer.

Kjerneverdiene våre er en del av bærekraftstrategien og ligger til grunn for måten vi skaper verdier for selskapet, kundene og samfunnet for øvrig. Vi skal være inkluderende overfor enkeltmennesker, andre bedrifter og samfunnet som helhet. En åpen og imøtekommende holdning skal råde i hele organisasjonen. Vår evne til å være innovativ skal bidra til å ivareta vår egen fremtid, bedre forhold i nærmiljøet og generelt bidra til å skape positiv samfunnsutvikling. En ansvarlig holdning skal råde i virksomheten på alle nivåer og i alle sammenhenger.

I tråd med dette er Beerenberg konsernet forpliktet til å drive virksomheten i tråd med etablerte bærekrafts mål, som en del av samfunnet vi opererer i. Vi vil også gi informasjon om saker knyttet til miljø, sosiale spørsmål, arbeidsmiljø, likestilling og ikke-diskriminering, respekt for menneskerettigheter, og anti-korrupsjon og bestikkelser – i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Våre viktigste ESG KPIer og ytelse finner du i våre kvartals- og årsrapporter.

Arild Apelthun, CEO

Forretningsetikk

 1. Våre etiske retningslinjer

  Beerenbergs etiske retningslinjer er laget for å sikre at vi handler i samsvar med våre verdier og prinsipper, både når det gjelder forretningspraksis og personlig adferd.

  Våre etiske retningslinjene inneholder praktisk veiledning for Beerenbergs ledere og ansatte på en rekke områder som rettferdig konkurranse, antikorrupsjon, personlig adferd, menneskerettigheter, oppfordring og rutiner for varsling. Retningslinjene revideres årlig og vedtas av konsernets styre. 

 2. Opplæring og bevisstgjøring

  Et viktig element i vårt etiske arbeid er å sikre at våre ansatte både er kjent med nasjonale og internasjonale regler og har de riktige holdningene. 

  Ulike kulturer kan ha ulike holdninger til grensene for hva som er korrekt etisk adferd. Derfor fokuserer vi på å formidle Beerenbergs verdier og gi god opplæring i etikk og menneskerettigheter i vårt opplæringsprogram for ansatte. Programmet inkluderer både e-læring og andre skreddersydde aktiviteter som kurs og dilemmatrening.

  Etikk diskuteres også på HMS-møtene i den operative delen virksomheten og fremmes ved å "gå foran med et godt eksempel" i hele organisasjonen. Beerenberg har årlige mål på dette området, som både måles og rapporteres som en del av vår ESG-rapportering.

 3. Varsling

  I Beerenberg har vi som mål å være en åpen arbeidsplass med kultur for å stille spørsmål. Vi oppfordrer alle til å si ifra og varsle om potensiell uakseptabel praksis, og har iverksatt et varslingsregime for ansatte for å sikre etterlevelse av de etiske retningslinjene. Dette inkluderer en digital varslingstjeneste hvor det er mulig å varsle anonymt  internt, og mulighet for å varsle til uavhengige tredjeparter eksternt.

  I tillegg kan har vi lagt til rette for at eksterne aktører kan varsle anonymt om uønskede forhold i Beerenberg.

  Les mer her

Menneskerettigheter

 1. Respekt for menneskerettighetene

  Vår tilnærming
  I Beerenberg er vi opptatt av å følge nøye med på helsen, velferden og rettighetene til alle som berøres av vår virksomhet.

  Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter for alle mennesker i verden. I Beerenberg kan vi påvirke menneskerettighetene gjennom vår rolle som arbeidsgiver, leverandør, innkjøper og i samfunnet generelt.

  Å respektere menneskerettighetene er avgjørende for selskapets aktivitet, og de grunnleggende prinsippene er integrert i våre verdier og i vår menneskerettighetspolitikk som ble vedtatt i 2020.

  Vi støtter og respekterer alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og skal bidra til å beskytte disse. Vi er forpliktet til å drive virksomheten vår i samsvar med de ti prinsippene i FNs Global Compact om menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon og FNs veiledende prinsipper for virksomhet og menneskerettigheter. Menneskerettighetspolitikken er integrert i selskapets verdier for å være ansvarlig og inkluderende og i våre etiske retningslinjer.

 2. Hvordan vi jobber

  Kontinuerlig forbedring
  I vår menneskerettighetsinnsats tilstreber vi kontinuerlig forbedring av våre prestasjoner og atferd. Her vil vi kontinuerlig styrke vårt arbeid for å sikre menneskerettigheter og etterlevelse av den norske Åpenhetsloven.

  Risikobasert tilnærming
  Vi har integrert risikostyring i våre forretningsprosesser og beslutninger. Her vurderer vi både faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til virksomheten vår. Beerenberg er en industriell tjenesteleverandør, hovedsakelig innen olje- og gassindustrien, med ansatte i flere land og mange leverandører over hele verden. Arbeidsforhold, sikkerhet og helse er potensielle risikoområder i vår bransje. I vurderinger av menneskerettsrisikoer bruker vi eksterne landvurderinger og vi utfører tilstrekkelige due diligence-prosesser for å forhindre slike risikoer.

  Beerenberg har en omfattende forsyningskjede med mange leverandører og underleverandører i flere land. Vi gjør prioriteringer og tiltak i forhold til våre risikovurderinger. Her vil leverandører involvert i våre primære forretningsområder, som isolasjon, overflatebeskyttelse og stillas bli prioritert. Vi vil også fokusere på risiko knyttet til personell leverandører, med hensyn til likebehandling og arbeidstakerrettigheter.

  Opplæring og bevisstgjøring
  Å sikre at våre ansatte er kjent med nasjonale og internasjonale regler og har de riktige holdningene er grunnleggende i Beerenbergs etiske arbeid. Ulike kulturer kan ha ulike syn på hva som er korrekt etisk opptreden. Beerenberg fokuserer på å formidle selskapets verdier og gi opplæring til ansatte i etikk og menneskerettigheter gjennom selskapets opplæringsprogram. Dette inkluderer både e-læring og andre skreddersydde aktiviteter som kurs og dilemmatrening. Etikk diskuteres også på HMS-møtene i den operative virksomheten og fremmes ved å "gå foran med et godt eksempel" i hele organisasjonen. Årlige mål på dette området både måles og rapporteres som en del av vår ESG-rapportering.

  Rapportering
  Beerenberg har inkludert rapportering på ESG KPIer i års- og kvartalsrapporter: Investor Relations (beerenberg.com).

 3. Fokusområder

  Beerenbergs menneskerettighetspolitikk gir tydelige føringer på hvordan vi skal oppføre oss for å sikre at vi respekterer menneskerettighetene, i tillegg til hva vi forventer av våre leverandører og andre samarbeidsparter. Våre viktigste prioriteringsområder er:

  • Trygge og sikre arbeidsforhold
   Å sørge for trygge og sikre arbeidsforhold for alle som jobber for Beerenberg er en forutsetning for alt vi gjør. Våre dyktige medarbeidere leverer arbeid av høy kvalitet til våre kunder under stadig skiftende forhold rundt om i verden, og det er vårt ansvar å ivareta sikkerheten deres. Våre helse-, sikkerhets- og miljøinitiativer gjenspeiles i vår null-filosofi i fht. skader og ulykker og HMS er et integrert element i alle deler av virksomheten.
  • Leverandørengasjement
   Våre leverandører er viktige støttespillere, og vi er forpliktet til å engasjere dem i menneskerettighetsforpliktelsen. Leverandører som ønsker å gjøre forretninger med Beerenberg må opprettholde høye standarder for helse, trygghet og sikkerhet. I tillegg skal leverandørene ha en tilnærming til menneskerettigheter som er i samsvar med målene i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv.

   Etter hvert som vi utvikler oss på dette området, forventer vi også at våre leverandører skal fremme menneskerettighetsinnsatsen over tid. Her forventer vi at våre leverandører engasjerer sine respektive forsyningskjeder, og tar spesielt hensyn til de som er sårbare for uønskede menneskerettighetspåvirkninger. Vi forventer også at våre leverandører er åpne i dette arbeidet, med mål om læring og forbedring for alle parter. Siden 2020 har Beerenberg fokusert på å implementere menneskerettigheter i leverandørkjeden. I 2022 iverksetter vi risikobaserte tiltak og har som mål å øke andelen leverandører som har signert erklæring om etiske retningslinjer og menneskerettigheter. Til gjengjeld forplikter vi oss til å være en åpen, tilgjengelig og lydhør samarbeidspart.

  • Behandle alle med respekt
   Beerenberg skal sørge for at de som jobber for oss, og de som er påvirket av vår virksomhet, behandles rettferdig og uten diskriminering.

   Våre kjerneverdier er en del av vår bærekraftstrategi, og er veiledende for måten vi skaper verdier for selskapet, kundene og samfunnet for øvrig. Vi skal være inkluderende overfor enkeltmennesker, andre bedrifter og samfunnet som helhet. En åpen og imøtekommende holdning skal råde i hele gruppen. Vår evne til å være innovativ skal bidra til å ivareta vår egen fremtid, bedre forhold for nærmiljøet og generelt bidra til å skape positiv samfunnsutvikling. En ansvarlig holdning skal råde i virksomheten på alle nivåer og i alle sammenhenger. Beerenbergs lederutviklingsprogrammer fremhever også kommunikasjon og kulturell forståelse som viktige lederegenskaper.

 4. Tilbakemelding

  I samarbeid med partnere og leverandører følger Beerenberg opp og støtter håndteringen av risiko og ytelse knyttet til trygghet, sikkerhet, etikk, integritet og bærekraft. Dette inkluderer også oppfølging av klima- og menneskerettighetsrelaterte spørsmål. Vi krever også at våre leverandører opprettholder høye standarder for helse, trygghet, sikkerhet, anti-korrupsjon og miljøprestasjoner, og at de har en tilnærming til menneskerettigheter i samsvar med målene i FNs veiledende prinsipper for virksomhet og menneskerettigheter.

  For spørsmål og bekymringer angående menneskerettigheter, vennligst kontakt communications@beerenberg.com

  Vi har også en åpen varslingskanal hvor eksterne aktører kan melde fra om uønskede forhold i Beerenberg.
  Les mer her

 5. Menneskerettighetspolitikk

  Menneskerettighetene er grunnleggende rettigheter som gjelder for alle mennesker i hele verden. Beerenberg kan påvirke menneskerettigheter gjennom rollen som arbeidsgiver, leverandør, innkjøper og samfunnsaktør.

  Beerenberg støtter og respekterer alle internasjonale anerkjente menneskerettigheter og skal bidra til at menneskerettighetene ivaretas og beskyttes.

  Beerenberg forplikter seg til å drive virksomheten i samsvar med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og FNs Global Compact 10 prinsipper om Menneskerettigheter, Arbeidsliv, Miljø og Antikorrupsjon. Dette innebærer blant annet:

  • Respekt for foreningsfrihet og retten til å delta i kollektive forhandlinger
   Beerenberg respekterer retten til forsamlingsfrihet og organisasjonsfrihet, samt retten til å delta i kollektive forhandlinger og til å danne fagforeninger.
  • Forhindre moderne slaveri og tvangsarbeid
   Beerenberg er imot alle former for menneskehandel og tvangsarbeid. Ingen skal utføre arbeid for Beerenberg dersom dette ikke er basert på frivillighet, reelle og åpne forhold uten noen form for psykisk, fysisk eller økonomisk tvang eller trussel om straff eller sanksjoner.
  • Unngå barnearbeid
   Beerenberg ansetter ikke barn under 15 år, eller under annen lovbestemt minimumsalder dersom den er høyere. For personer under 18 år skal Beerenberg sikre at de ikke utfører farlig arbeid eller arbeid som påvirker deres obligatoriske skolegang.
  • Behandle alle med respekt
   Beerenberg aksepterer ikke noen form for diskriminering på grunnlag av eksempelvis kjønn, rase, hudfarge, religion, etnisitet, sivilstatus, seksuell legning, politisk overbevisning, fagforeningsmedlemskap, nasjonalitet, helsetilstand, nedsatt arbeidsevne eller alder.

  Beerenbergs menneskerettighetspolitikk er integrert i selskapets verdier om å være ansvarlig og inkluderende og i tråd med selskapets strategi for bærekraft og samfunnsansvar.

  Beerenberg foretar risikobaserte aktsomhetsvurderinger der det kartlegges og vurderes negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi sørger for at det iverksettes egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser. Dersom vi har forårsaket eller bidratt til negativ påvirkning av slike menneskerettigheter skal vi sørge for, eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning.

  Beerenbergs fokusområder er å sikre trygge, sunne og sikre arbeidsforhold og en ansvarlig leverandørkjede.

  Beerenberg stiller krav om at selskapets leverandører respekterer de samme menneskerettighetsprinsippene som gjelder i Beerenberg. Dette er en del av selskapets arbeid med å godkjenne og følge opp leverandører.

  Menneskerettigheter er omfattet av selskapets etiske retningslinjer som gjelder for alle ansatte, innleide, konsulenter eller andre som opptrer på vegne av Beerenberg. Det stilles krav om og gis opplæring for å sikre at alle etterlever disse.

  Beerenberg vil kontinuerlig jobbe for å styrke arbeidet for å sikre menneskerettigheter og være åpen om dette.

Back to top