Skip to Content Skip to Navigation

Miljø, samfunn og styring (ESG)

Bærekraft er en av hjørnesteinene i Beerenbergs strategi. Vi mener at kompetansen vår fra olje- og gassindustrien er selve nøkkelen til bærekraftig utvikling og jobber systematisk for å redusere vår påvirkning i miljøet vi opererer i. Samfunnet beveger seg raskere mot mer bærekraftige løsninger, og vi har som mål å være en partner på denne reisen. Gjennom vårt fokus på å finne bærekraftige løsninger, vil vi fortsette å forbedre sikkerheten, drive eksepsjonelt godt, implementere kostnadsforbedringer og strategiske vekstinitiativer.

Kjerneverdiene våre er en del av bærekraftstrategien og ligger til grunn for måten vi skaper verdier for selskapet, kundene og samfunnet for øvrig. Vi skal være inkluderende overfor enkeltmennesker, andre bedrifter og samfunnet som helhet. En åpen og imøtekommende holdning skal råde i hele organisasjonen. Vår evne til å være innovativ skal bidra til å ivareta vår egen fremtid, bedre forhold i nærmiljøet og generelt bidra til å skape positiv samfunnsutvikling. En ansvarlig holdning skal råde i virksomheten på alle nivåer og i alle sammenhenger.

I tråd med dette er Beerenberg konsernet forpliktet til å drive virksomheten i tråd med etablerte bærekrafts mål, som en del av samfunnet vi opererer i. Vi vil også gi informasjon om saker knyttet til miljø, sosiale spørsmål, arbeidsmiljø, likestilling og ikke-diskriminering, respekt for menneskerettigheter, og anti-korrupsjon og bestikkelser – i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Våre viktigste ESG KPIer og ytelse er tilgjengelige i våre kvartals- og årsrapporter.

Arild Apelthun, CEO

Forretningsetikk

 1. Våre etiske retningslinjer

  Beerenberg konsernets etiske retningslinjer er utformet for å sikre at vi handler i samsvar med selskapets verdier og prinsipper, både når det gjelder forretningspraksis og personlig adferd.
  De etiske retningslinjene inneholder praktisk veiledning for Beerenbergs ledere og ansatte på en rekke områder som rettferdig konkurranse, antikorrupsjon, personlig adferd, menneskerettigheter, oppfordring og rutiner for varsling. Retningslinjene revideres årlig og vedtas av konsernets styre.

 2. Opplæring og bevisstgjøring

  Å sikre at våre ansatte er kjent med nasjonale og internasjonale regler og har de riktige holdningene er selve nøkkelen til Beerenbergs etiske arbeid. Ulike kulturer kan ha ulike holdninger til grensene for hva som er korrekt etisk adferd. Beerenberg fokuserer på å formidle selskapets verdier og gi opplæring til ansatte i etikk og menneskerettigheter gjennom selskapets opplæringsprogram. Dette inkluderer både e-læring og andre skreddersydde aktiviteter som kurs og dilemmatrening. Etikk diskuteres også på HMS-møtene i den operative virksomheten og fremmes ved å "gå foran med et godt eksempel" i hele organisasjonen. Årlige mål både måles og rapporteres som en del av vår ESG-rapportering.

 3. Varsling

  Beerenberg har som mål å være en transparent arbeidsplass med en kultur for å stille spørsmål. Vi oppfordrer til å si ifra og varsle om potensiell uakseptabel praksis. Det er implementert et varslingsregime for å sikre etterlevelse av de etiske retningslinjene. Systemet har kanaler for anonym varsling til eksterne og uavhengige tredjeparter. 

Menneskerettigheter

 1. Respektere menneskerettighetene

  Vårt engasjement
  I Beerenberg er vi opptatt av helse, velferd og rettigheter til alle som berøres av vår virksomhet.

  Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter for alle mennesker i verden. Beerenberg kan påvirke menneskerettighetene gjennom sin rolle som arbeidsgiver, leverandør, innkjøper og i samfunnet generelt. 

  Å respektere menneskerettighetene er avgjørende for konsernets aktivitet, og disse grunnleggende prinsippene er integrert i våre verdier, i tillegg til vår menneskerettighetspolitikk som ble vedtatt i 2020.

  Vi støtter og respekterer alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og skal bidra til å beskytte disse. Vi er forpliktet til å drive virksomheten vår i samsvar med de ti prinsippene i FNs Global Compact om menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon og FNs veiledende prinsipper for virksomhet og menneskerettigheter. Menneskerettighetspolitikken er integrert i selskapets verdier for å være ansvarlig og inkluderende og i våre etiske retningslinjer.

 2. Hvordan vi jobber

  Kontinuerlig forbedring
  Vår menneskerettighetsinnsats er en reise der vi tilstreber kontinuerlig forbedring av våre prestasjoner og atferd. Beerenberg vil kontinuerlig styrke vårt arbeidet for å sikre menneskerettigheter og etterlevelse av den norske Åpenhetsloven.

  Risikobasert tilnærming
  Risikostyring er en integrert del av våre forretningsprosesser og beslutninger. Vi vurderer både faktisk og potensiell negativ konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til vår virksomhet. Beerenberg er en industriell tjenesteleverandør hovedsakelig innen olje- og gassindustrien, med ansatte i flere land og mange leverandører over hele verden. Arbeid, sikkerhet og helse anses som potensielle risikoområder i vår bransje. Vi bruker eksterne landvurderinger for vurdering av menneskerettighetsrisiko og utfører tilstrekkelige due diligence-prosesser for å forhindre slike risikoer.

  Beerenbergs omfattende forsyningskjede er preget av mange leverandører og underleverandører i flere land. Vi gjør prioriteringer og tiltak i forhold til våre risikovurderinger. Leverandører involvert i våre primære forretningsområder, som isolasjon, overflatebeskyttelse og stillas vil bli prioritert. Vi vil også fokusere på risiko knyttet til personell leverandører, med hensyn til likebehandling og arbeidstakerrettigheter.

  Opplæring og bevisstgjøring
  Å sikre at våre ansatte er kjent med nasjonale og internasjonale regler og har de riktige holdningene er selve nøkkelen til Beerenbergs etiske arbeid. Ulike kulturer kan ha ulike syn på hva som er korrekt etisk opptreden. Beerenberg fokuserer på å formidle selskapets verdier og gi opplæring til ansatte i etikk og menneskerettigheter gjennom selskapets opplæringsprogram. Dette inkluderer både e-læring og andre skreddersydde aktiviteter som kurs og dilemmatrening. Etikk diskuteres også på HMS-møtene i den operative virksomheten og fremmes ved å "gå foran med et godt eksempel" i hele organisasjonen. Årlige mål både måles og rapporteres som en del av vår ESG-rapportering.

  Rapportering
  Beerenberg har inkludert rapportering på ESG KPIer i års- og kvartalsrapporter: Investor Relations (beerenberg.com).

 3. Fokusområder

  Beerenbergs menneskerettighetspolitikk forteller oss hvordan vi skal oppføre oss for å sikre at vi respekterer menneskerettighetene, i tillegg til hva vi forventer av våre leverandører og andre forretningspartnere. Våre viktigste prioriteringsområder er:

  • Trygge og sikre arbeidsforhold
   Å sørge for trygghet og sikkerhet for alle som jobber for Beerenberg er en forutsetning i alt vi gjør. Våre dyktige medarbeidere leverer arbeid av høy kvalitet til våre kunder under stadig skiftende forhold rundt om i verden, og det er vårt ansvar å ivareta sikkerheten. Våre helse-, sikkerhets- og miljøinitiativer er integrert i en null-filosofi i forhold til skader og ulykker og HMS er et integrert element i alle deler av virksomheten.
  • Leverandørengasjement
   Våre leverandører er viktige støttespillere, og vi er forpliktet til å engasjere dem i menneskerettighetsforpliktelsen. Leverandører som ønsker å gjøre forretninger med Beerenberg må opprettholde høye standarder for helse, trygghet og sikkerhet. I tillegg skal leverandørene ha en tilnærming til menneskerettigheter som er i samsvar med målene i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv.

   Etter hvert som vi utvikler oss i riktig retning, forventer vi også at våre leverandører skal fremme menneskerettighetsinnsatsen over tid. Her forventer vi at våre leverandører engasjerer sine respektive forsyningskjeder, og tar spesielt hensyn til de som er sårbare for uønskede menneskerettighetspåvirkninger. Vi forventer også at våre leverandører er transparente i arbeidet med læring og forbedring for alle parter.Siden 2020 har Beerenberg fokusert på å implementere menneskerettigheter i leverandørkjeden. I 2022 iverksetter vi risikobaserte tiltak og har som mål å øke andelen leverandører som har signert en erklæring om etiske retningslinjer og menneskerettigheter. Til gjengjeld forplikter vi oss til å være en åpen, tilgjengelig og lydhør forretningspartner.

  • Behandle alle med respekt
   Beerenberg jobber for å sørge for at de som jobber for oss og de som er påvirket av vår virksomhet behandles rettferdig og uten diskriminering.
   Våre kjerneverdier er en del av vår bærekraftstrategi, og er veiledende for måten vi skaper verdier for selskapet, kundene og samfunnet for øvrig. Vi skal være inkluderende overfor enkeltmennesker, andre bedrifter og samfunnet som helhet. En åpen og imøtekommende holdning skal råde i hele gruppen. Vår evne til å være innovativ skal bidra til å ivareta vår egen fremtid, bedre forhold for nærmiljøet og generelt bidra til å skape positiv samfunnsutvikling. En ansvarlig holdning skal råde i virksomheten på alle nivåer og i alle sammenhenger. Beerenbergs lederutviklingsprogrammer fremhever også kommunikasjon og kulturell forståelse som viktige lederegenskaper.
 4. Tilbakemelding

  I samarbeid med partnere og leverandører følger Beerenberg opp og støtter håndteringen av risiko og ytelse knyttet til trygghet, sikkerhet, etikk, integritet og bærekraft. Dette inkluderer også oppfølging av klima- og menneskerettighetsrelaterte spørsmål. Vi krever også at våre leverandører opprettholder høye standarder for helse, trygghet, sikkerhet, anti-korrupsjon og miljøprestasjoner, og at de har en tilnærming til menneskerettigheter i samsvar med målene i FNs veiledende prinsipper for virksomhet og menneskerettigheter.

  For spørsmål og tilbakemeldinger angående menneskerettigheter, vennligst kontakt  communications@beerenberg.com.

 5. Menneskerettighetspolitikk

  Menneskerettighetene er grunnleggende rettigheter som gjelder for alle mennesker i hele verden. Beerenberg kan påvirke menneskerettigheter gjennom rollen som arbeidsgiver, leverandør, innkjøper og samfunnsaktør.

  Beerenberg støtter og respekterer alle internasjonale anerkjente menneskerettigheter og skal bidra til at menneskerettighetene ivaretas og beskyttes.

  Beerenberg forplikter seg til å drive virksomheten i samsvar med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og FNs Global Compact 10 prinsipper om Menneskerettigheter, Arbeidsliv, Miljø og Antikorrupsjon. Dette innebærer blant annet:

  • Respekt for foreningsfrihet og retten til å delta i kollektive forhandlinger
   Beerenberg respekterer retten til forsamlingsfrihet og organisasjonsfrihet, samt retten til å delta i kollektive forhandlinger og til å danne fagforeninger.
  • Forhindre moderne slaveri og tvangsarbeid
   Beerenberg er imot alle former for menneskehandel og tvangsarbeid. Ingen skal utføre arbeid for Beerenberg dersom dette ikke er basert på frivillighet, reelle og åpne forhold uten noen form for psykisk, fysisk eller økonomisk tvang eller trussel om straff eller sanksjoner.
  • Unngå barnearbeid
   Beerenberg ansetter ikke barn under 15 år, eller under annen lovbestemt minimumsalder dersom den er høyere. For personer under 18 år skal Beerenberg sikre at de ikke utfører farlig arbeid eller arbeid som påvirker deres obligatoriske skolegang.
  • Behandle alle med respekt
   Beerenberg aksepterer ikke noen form for diskriminering på grunnlag av for eksempel kjønn, rase, hudfarge, religion, etnisitet, sivilstatus, seksuell legning, politisk overbevisning, fagforeningsmedlemskap, nasjonalitet, helsetilstand, nedsatt arbeidsevne eller alder.

  Beerenbergs menneskerettighetspolitikk er integrert i selskapets verdier om å være ansvarlig og inkluderende og i tråd med selskapets strategi for bærekraft og samfunnsansvar.

  Beerenberg foretar risikobasert aktsomhetsvurderinger hvor det kartlegges og vurderes negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi sørger for at det iverksettes egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser. Dersom vi har forårsaket eller bidratt til negativ påvirkning av slike menneskerettigheter skal vi sørge for, eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning.

  Beerenberg sine fokusområder er trygge, sunne og sikre arbeidsforhold og en ansvarlig leverandørkjede.

  Beerenberg stiller krav om at selskapets leverandører respekterer de samme menneskerettighetsprinsippene som gjelder i Beerenberg. Dette er en del av selskapets arbeid med å godkjenne og følge opp leverandører.

  Menneskerettigheter er omfattet av selskapets etiske retningslinjer som gjelder for alle ansatte, innleide, konsulenter eller andre som opptrer på vegne av Beerenberg. Det stilles krav om og gis opplæring for å sikre at alle etterlever disse.

  Beerenberg vil kontinuerlig jobbe for å styrke sitt arbeid for å sikre menneskerettigheter og være åpen om dette.

Back to top