Skip to Content Skip to Navigation

Menneskerettigheter

Menneskerettighetene er grunnleggende rettigheter som gjelder for alle mennesker i hele verden. Beerenberg kan påvirke menneske-rettigheter gjennom rollen som arbeidsgiver, leverandør, innkjøper og samfunnsaktør.

Menneskerettighetspolitikk

 1. Menneskerettighetspolitikk

  Beerenberg støtter og respekterer alle internasjonale anerkjente menneskerettigheter og skal bidra til at menneskerettighetene ivaretas og beskyttes.

  Beerenberg forplikter seg til å drive virksomheten i samsvar FNs Global Compact 10 prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsliv, miljø og antikorrupsjon. Dette innebærer blant annet:

  • Respekt for foreningsfrihet og retten til å delta i kollektive forhandlinger
   Beerenberg respekterer retten til forsamlingsfrihet og organisasjonsfrihet, samt retten til å delta i kollektive forhandlinger og til å danne fagforeninger.
  • Forhindre moderne slaveri og tvangsarbeid
   Beerenberg er imot alle former for menneskehandel og tvangsarbeid. Ingen skal utføre arbeid for Beerenberg dersom dette ikke er basert på frivillighet, reelle og åpne forhold uten noen form for psykisk, fysisk eller økonomisk tvang eller trussel om straff eller sanksjoner.
  • Unngå barnearbeid
   Beerenberg ansetter ikke barn under 15 år, eller under annen lovbestemt minimumsalder dersom den er høyere. For personer under 18 år skal Beerenberg sikre at de ikke utfører farlig arbeid eller arbeid som påvirker deres obligatoriske skolegang.
  • Behandle alle med respekt
   Beerenberg aksepterer ikke noen form for diskriminering på grunnlag av for eksempel kjønn, rase, hudfarge, religion, etnisitet, sivilstatus, seksuell legning, politisk overbevisning, fagforeningsmedlemskap, nasjonalitet, helsetilstand, nedsatt arbeidsevne eller alder.

  Beerenbergs menneskerettighetspolitikk er integrert i selskapets verdier om å være ansvarlig og inkluderende.
  Menneskerettigheter er omfattet av selskapets etiske retningslinjer
  som gjelder for alle ansatte, innleide, konsulenter eller andre som opptrer på vegne av Beerenberg. Det stilles krav om og gis opplæring for å sikre at alle etterlever disse.

  Beerenberg stiller krav om at selskapets leverandører respekterer de samme menneskerettighetsprinsippene som gjelder i Beerenberg. Dette er en del av selskapets leverandøroppfølgning.

  Beerenberg vil kontinuerlig jobbe for å styrke sitt arbeid for å sikre menneskerettigheter.

Back to top