Skip to Content Skip to Navigation
HMS/K

Alltid HMS/K

Beerenberg har en absolutt nulltoleranse overfor skader på mennesker, miljø eller materiell.

Beerenberg jobber kontinuerlig med å forbedre sikkerheten og trivselen til de menneskene som er involvert i våre prosjekter. Likeledes skal våre produkter og metoder være så skånsomme for miljøet som mulig.

Beerenberg tror at alle skader og yrkesbetingede sykdommer eller plager, så vel som skader på materiell, miljø og omdømme kan forebygges. Vi ser derfor på vårt HMS-arbeid som et langsiktig og nødvendig bidrag til selskapets økonomi, omdømme og videre vekst. Dette arbeidet innebærer også et ufravikelig krav til kvalitet, og er et fokus som gjennomsyrer alt vi gjør.

Beerenberg skal ganske enkelt være best på helse, miljø, sikkerhet og kvalitet.

Resultat fra våre obligatoriske helsesjekker av offshoreansatte brukes systematisk for å avdekke helserisikoer. Funnene og all annen HMS-erfaring brukes kontinuerlig i egenutviklede opplæringsprogram og kunnskapsdeling internt.  

Beerenberg har følgende sertifiseringer: 

Prekvalifiseringer:

Politikker

Konsernets gjeldende politikker

 1. HMS-politikk

  Beerenberg sin ambisjon er at ansatte ikke pådrar seg arbeidsrelaterte sykdommer eller skader og at vi har et arbeidsmiljø som er helsefremmende og meningsfylt for alle våre ansatte.

  Beerenbergs visjon "Beyond Expectations" forplikter konsernet og alle medarbeidere å søke løsninger som overgår omgivelsenes forventninger. Vårt HMS-arbeid skal være Inkluderende, Nyskapende og Ansvarlig.

  HMS-politikken innebærer å:

  • Ha en risikobasert tilnærming som hensyntar eksterne og interne forhold på en ansvarlig måte
  • Kontinuerlig søke forbedringer gjennom konkrete og etterprøvbare mål for HMS-arbeidet
  • Ha kontinuerlig fokus på forebygging av arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseplager
  • Lære av hendelser gjennom kontinuerlig forbedring av våre arbeidsprosesser
  • Gjennomføre kartlegginger og tiltak for å redusere arbeidsmiljørisiko til et minimum
  • Tilrettelegge for opplæring og kompetanseutvikling innen helse og arbeidsmiljø
  • Etterleve krav gitt i arbeidsmiljølovgivningen, ISO 45001:2018 og selskapets HMSK-ledelsessystem
  • Ha klare ansvars- og myndighetsforhold innen HMS for ledere og ansatte
  • Tilrettelegge for og sikre arbeidstakermedvirkning og inkludering i HMS-arbeidet
  • Bidra i viktige HMS-fora og støtte opp under aktuell arbeidsmiljøforskning
 2. Kvalitetspolitikk

  Beerenberg sin ambisjon er at kvaliteten på våre leveranser skal overgå kundens forventninger og at vi er en foretrukken leverandør innen våre kjerneområder.

  Beerenbergs visjon "Beyond Expectations" forplikter konsernet og alle medarbeidere å søke løsninger som overgår omgivelsenes forventninger. Vårt kvalitetsarbeid skal være Inkluderende, Nyskapende og Ansvarlig.

  Kvalitetspolitikken innebærer å:

  • Ha en risikobasert tilnærming som hensyntar eksterne og interne forhold på en ansvarlig måte
  • Kontinuerlig søke forbedringer og nyskapning gjennom konkrete og etterprøvbare mål i kvalitetsarbeidet
  • Etterleve krav gitt i lovgivning, ISO 9001:2015 og selskapets HMSK-ledelsessystem
  • Ha kundefokus i alle prosesser og forbedringsarbeid
  • Tilrettelegge for videreutvikling av ansatte gjennom opplæring og kompetanseheving
  • Prioritere utvikling av nye innovative løsninger
  • Ha systematisk oppfølging av leverandører
  • Ha klare ansvars- og myndighetsforhold for ledere og ansatte
 3. Miljøpolitikk

  Beerenberg sin ambisjon er at våre aktiviteter i minst mulig grad påvirker det ytre miljø og at vi kontinuerlig forbedrer vår miljøprestasjon.

  Beerenbergs visjon "Beyond Expectations" forplikter konsernet og alle medarbeidere å søke løsninger som overgår omgivelsenes forventninger. Vårt arbeid for å fremme klima- og miljøvennlige tiltak skal være Inkluderende, Nyskapende og Ansvarlig.

  Miljøpolitikken innebærer å:

  • Ha en risikobasert tilnærming som hensyntar eksterne og interne forhold på en ansvarlig måte
  • Etablere realistiske og etterprøvbare mål og handlingsplaner for ytre miljø
  • Etterleve krav gitt i miljølovgivningen, ISO 14001:2015 og selskapets HMSK-ledelsessystem
  • Ha kontinuerlig fokus på å forebygge akutte utslipp som kan skade det ytre miljø
  • Etterstrebe bruk av mer miljøvennlige produkter og forbehandlingsmetoder
  • Vurdere miljømessige kriterier ved anskaffelser
  • Tilrettelegge for opplæring og kompetanseutvikling innen ytre miljø
  • Redusere vårt restavfall til et minimum og sikre forsvarlig håndtering av farlig avfall
Back to top