Skip to Content Skip to Navigation
HMS/K

Alltid HMS/K

Beerenberg har en absolutt nulltoleranse overfor skader på mennesker, miljø eller materiell.

Beerenberg jobber kontinuerlig med å forbedre sikkerheten og trivselen til de menneskene som er involvert i våre prosjekter. Likeledes skal våre produkter og metoder være så skånsomme for miljøet som mulig.

Beerenberg tror at alle skader og yrkesbetingede sykdommer eller plager, så vel som skader på materiell, miljø og omdømme kan forebygges. Vi ser derfor på vårt HMS-arbeid som et langsiktig og nødvendig bidrag til selskapets økonomi, omdømme og videre vekst. Dette arbeidet innebærer også et ufravikelig krav til kvalitet, og er et fokus som gjennomsyrer alt vi gjør.

Beerenberg skal ganske enkelt være best på helse, miljø, sikkerhet og kvalitet.

Resultat fra våre obligatoriske helsesjekker av offshoreansatte brukes systematisk for å avdekke helserisikoer. Funnene og all annen HMS-erfaring brukes kontinuerlig i egenutviklede opplæringsprogram og kunnskapsdeling internt.  

Beerenberg har følgende sertifiseringer: 

Politikk

Konsernets gjeldende politikk

 1. HMS-politikk

  Beerenberg skal kontinuerlig arbeide for å unngå skader og sikre et arbeidsmiljø som er helsefremmende og meningsfylt for alle våre ansatte.

  Beerenbergs visjon er å levere «Beyond Expectations» gjennom å leve opp til verdiene Inkluderende, Nyskapende og Ansvarlig. Visjonen og verdiene skal prege vårt HMS-arbeid gjennom:

  • Kontinuerlig å søke forbedring gjennom oppfølging av konkrete og etterprøvbare mål for HMS-arbeidet 
  • Å ha et kontinuerlig fokus på forebygging av arbeidsskader og yrkesbetingede sykdommer
  • Å lære av hendelser via registrering og granskinger av hendelser, gjennomføre risikoanalyser og tiltak for å redusere arbeidsmiljørisiko til et minimum
  • Å tilrettelegge for opplæring og kompetanseutvikling innen helse og arbeidsmiljø
  • Etterlevelse av vårt HMS/K styringssystem og de krav gitt i arbeidsmiljølovgivningen og i NORSOK S-006 og OHSAS 18001:2007
  • Å ha klare ansvars- og myndighetsforhold for ledere og ansatte, samt sikre god kjennskap til vår HMS-politikk og virksomhetens HMS-mål

  Tydelig formidling

  • Vi skal tilgjengeliggjøre informasjon om vårt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
  • Vi skal stille de samme strenge krav til våre kunder og leverandører
  • Vi skal bidra i viktige HMS-fora og støtte opp under aktuell arbeidsmiljøforskning
 2. Kvalitetspolitikk

  Beerenberg har som målsetning å være foretrukket leverandør innen sine kjerneområder. Vi skal arbeide for kontinuerlig forbedringer av våre leveranser gjennom å utvikle vårt HMSK- styringssystem i tråd med prinsippene i ISO 9001:2008.

  Konsernets medarbeidere er vår viktigste ressurs. Alle er forpliktet til å bidra til komplette leveranser av funksjonelle produkter og tjenester i samsvar med krav til plan, budsjett og kvalitet.

  Beerenbergs visjon er å levere «Beyond Expectations» gjennom å leve opp til verdiene, Inkluderende, Nyskapende og Ansvarlig. Visjonen og verdiene skal prege vårt kvalitetsarbeid gjennom:

  • Kontinuerlig å søke forbedring gjennom oppfølging av konkrete og etterprøvbare mål for kvalitetsarbeidet
  • Etterlevelse av vårt HMSK-styringssystem og krav i relevante lover og forskrifter
  • Systematisk kundefokus i alle prosesser og forbedringer i selskapet for å sikre kundetilfredshet
  • Å tilrettelegge for opplæring og kompetanseheving
  • Å prioritere utvikling av nye innovative løsninger
  • Systematisk oppfølging av leverandører
  • Klare ansvars- og myndighetsforhold for ledere og ansatte, samt sikre god kjennskap til vår kvalitetspolitikk og virksomhetens kvalitetsmål
 3. Miljøpolitikk

  Beerenbergs aktiviteter skal utføres slik at vi i minst mulig grad påvirker det ytre miljø og kontinuerlig forbedrer vår miljøprestasjon.

  Beerenbergs visjon er å levere «Beyond Expectations» gjennom å leve opp til verdiene Inkluderende, Nyskapende og Ansvarlig. Visjonen og verdiene skal prege vårt arbeid med det ytre miljø gjennom:

  • Realistiske og etterprøvbare mål og handlingsplaner for ytre miljø
  • Etterlevelse av vårt HMSK-styringssystem og krav i miljølovgivningen samt ISO 14001 med opplæring og kompetanseheving
  • Kontinuerlig fokus på å forebygge akutte utslipp som kan skade det ytre miljø hvor vi opererer
  • Ta i bruk mindre miljøskadelig produkter og optimalisere forbehandlingsmetoder
  • Vurdering av miljømessige konsekvenser før oppstart av nye aktiviteter og/eller prosjekt samt fokusere på miljømessig vurdering av anskaffelser
  • Utvikling av varer og tjenester som ikke gir unødvendige negative miljøpåvirkninger innen våre virksomhetsområder
  • Redusere vårt restavfall til et minimum og ha en sikker håndtering av alle fraksjoner

  Tydelige formidlinger

  • Vi skal offentliggjøre informasjon om våre miljøprestasjoner.
Back to top